• مینلټین

د فابریکې سفر

رونګ چیانګبین (3)
رونګ چیانګبین (2)

شو روم

دفتر

رونګ چیانګبین (5)
رونګ چیانګبین (4)

د غونډې خونه

لابراتوار

رونګ چیانګبین (6)
رونګ چیانګبین (7)

لیت

ورکشاپ

رونګ چیانګبین (8)
له هغه وخته

تفتیش

بسته